Vedtægter

1. Navn og hjemsted

1.1  Fondens navn er Sparekassen Danmark Fonden Hobro.

1.2 Fondens hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

1.3 Fonden er stiftet af den selvejende institution Sparekassen Hobro i forbindelse med dennes fusion med Sparekassen Himmerland A/S, der i forbindelse med fusionen har ændret navn til Jutlander Bank A/S. Jutlander Bank A/S er efterfølgende fusioneret med Sparekassen Vendsyssel, der i forbindelse med fusionen har ændret navn til Sparekassen Danmark.

2. Formål

2.1  Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i den tidligere Sparekassen Hobros virkeområde.

3. Grundkapital

3.1 Fondens grundkapital udgør kr. 285.543.200.

3.2  Grundkapitalen blev ved fondens stiftelse udgjort af kursværdien af reserverne i Sparekassen Hobro, CVR-nr. 60 83 50 12, c/o Store Torv, Adelgade 27, 9500 Hobro, som er indskudt i fonden i forbindelse med fusionen af Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr. 28 29 94 94, Markedsvej 5, 9600 Aars.

4. Fondens kapital og kapitalanbringelse

4.1  Fondens kapital består af:

  1. de aktiver, der forelå ved fondens stiftelse (grundkapital), eller surrogater heraf,
  2. de aktiver, som senere tilfalder fonden som arv, gave eller surrogater heraf, medmindre arveladeren eller gavegiveren har bestemt, at aktiverne skal anvendes til uddeling og
  3. de aktiver, der modsvarer overskud, som er henlagt til konsolidering af fondens formue.

4.2 Ved fondens stiftelse er grundkapitalen på kr. 285.543.200 anbragt i aktier i Jutlander Bank A/S. I forbindelse med fusionen af Jutlander Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel blev fondens daværende aktiebesiddelse ombyttet til garantkapital i det fusionerede institut, Sparekassen Danmark.

4.3 Bestyrelsen er berettiget til at indløse eller overdrage garantkapitalen i Sparekassen Danmark. Garantkapitalen kan dog maksimalt reduceres med kr. 20.000.000,00 om året, medmindre bestyrelsen i Sparekassen Danmark giver tilladelse til indfrielse/overdragelse af et højere beløb. Medmindre bestyrelsen i Sparekassen Danmark konkret accepterer en anden fremgangsmåde, kan fonden alene anmode om indfrielse af garantkapital hvert år i december måned, og indfrielse kan alene ske i det omfang Sparekassen Danmark kan indløse garantkapital under overholdelse af de til enhver tid gældende regler om pengeinstitutters kapitalgrundlag, herunder hvis det beløb, der ønskes indfriet, kan holdes inden for pengeinstituttets tilbageværende nettoramme for indløsning af garantkapital i det kalenderår, hvor der anmodes om indfrielse.

4.4  Øvrige midler i fonden og midler, der tilfalder fonden i forbindelse med overdragelse eller indløsning af fondens bundne aktiver, anbringes enten på en konto i Sparekassen Danmark på markedsvilkår, eller indskydes som hybrid kernekapital i Sparekassen Danmark eller placeres i overensstemmelse med de af Justitsministeriet i henhold til fondsloven til enhver tid fastsatte regler om anbringelse af fondes midler.

4.5  Aktiver skal lyde på fondens navn og være noteret som tilhørende denne og som værende fondskapital med deraf følgende rådighedsindskrænkning.

4.6  Fondens indtægter i form af udbytte og renter opsamles på en særskilt konto lydende på fondens navn indtil henlæggelse eller uddeling i overensstemmelse med punkt 5.

5. Uddeling og overskudsanvendelse

5.1 Afkast af kapitalen betegnes som uddelingsaktiver.

5.2  Uddelingsaktiver skal fratrækkes fondens administrationsomkostninger. Den resterende del af uddelingsaktiverne er herefter til rådighed til uddeling i overensstemmelse med fondens formål.

5.3  I tilfælde hvor bestyrelsen ikke uddeler alle uddelingsaktiver, skal det resterende afkast overføres til næste års uddelingsaktiver, eller henlægges til konsolidering af fondens formue efter bestyrelsens beslutning.

5.4  Enhver uddeling fra fonden sker efter bestyrelsens skøn.

6. Bestyrelse

6.1  Fondens bestyrelse består af 5-9 medlemmer.

6.2  Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.

6.3  Ved et bestyrelsesmedlems udtræden udpeger den resterende bestyrelse et nyt medlem af bestyrelsen, som skal have tilknytning til den tidligere Sparekassen Hobros virkeområde.

6.4  I Fondens bestyrelse skal der til enhver tid så vidt muligt sidde minimum en medarbejder samt et bestyrelsesmedlem – begge fra Sparekassen Danmark med tilknytning til Sparekassen Hobros virkeområde.

6.5  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

6.6  Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, med mindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.7  Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

6.8  Bestyrelsen afholder møde, så ofte bestyrelsens formand finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange om året. Møderne indvarsles af formanden.

6.9  Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et af bestyrelsen fastsat vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

7. Tegningsforhold

7.1  Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse.

7.2  Bestyrelsen kan meddele prokura.

8. Regnskab og revision

8.1  Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2014.

8.2  Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

8.3  Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

9. Opløsning og vedtægtsændring

9.1  Fondens samlede bestyrelse kan med 2/3 majoritet træffe bestemmelse om ændring af fondens vedtægter eller om opløsning af fonden.

9.2  Ved opløsning af fonden skal fondens formue anvendes til almennyttige og velgørende formål primært i den tidligere Sparekassen Hobros virkeområde.

Således vedtaget ved fondens stiftelse den 3. januar 2014.

Og ændret på bestyrelsesmødet den 26. april 2022, hvilket blev godkendt af Civilstyrelsen samme dag.

I arkiv